SŁOŃCE: Opłacalność instalacji PV w Polsce

W ostatnim w czasie Polsce można zauważyć znaczny przyrost instalowania kolektorów słonecznych między innymi w gospodarstwach domowych. Czy ogniwa PV również odniosą taki sukces i czy na chwilę obecną inwestycja w tą technologię jest opłacalna?

  Instalacje PV są bardziej skomplikowane od instalacji kolektorów słonecznych, ponieważ wygenerowana przez ogniwa energia może być bezpośrednio sprzedawana do sieci energetycznej lub też magazynowana w akumulatorach. Instalację te można podzielić na kilka rodzajów:

  • On-Grid – wygenerowana energia przez PV jest bezpośrednio sprzedawana do sieci energetycznej i w ten sposób bilansuje koszt kupowanej mocy. System ten jest najtańszy, energia nie musi być magazynowana w akumulatorach tylko po przez specjalny inwector napięcie wychodzące z ogniwa zostaje harmonizowane z napięciem sieciowym i przesyłane.
  • Off- Grid – system składa się z ogniw, regulatora ładowania, przetwornicy, sterownika i akumulatorów. Taką instalację najczęściej można spotkać w domkach jednorodzinnych. Trzeba zaznaczyć, że system ten może być zintegrowany również z tradycyjną siecią energetyczną.

Dobór obciążenia:

Najważniejszą czynnością podczas budowy instalacji jest określenie ile kW energii będą potrzebowały odbiorniki do swojej pracy. Należy pamiętać, że moc przetwornicy powinna być, co najmniej 20% większa od mocy obciążników,które będą podpięte do systemu PV.

        Jeżeli moc odbiorników wpiętych do układu wyniesie 100kW to moc przetwornicy powinna wynosić, co najmniej 120 kW. Moc ogniw musi odpowiadać  wtedy 130 kW dla instalacji zintegrowanej z siecią energetyczną i co najmniej 200 kW dla niezintegrowanej. Różnica  ta wynika z faktu, iż  podczas braku słońca energia zostanie pobierana z sieci.

 Wydajność systemu jest niestety uzależniona od ilości dni słonecznych w ciągu całego roku (również szacowany zwrot wartości instalacji).  W Polsce średnia energia promieniowania słonecznego wynosi od 950 do 1200 kWh/m2w skali roku. Średnioroczna liczba godzin nasłonecznionych wynosi 1600 godzin.Zakładając, że w roku jest to około 8700 godzin, wydajność naszego systemu powinna wynieść około 18-20%.

         Do wyliczenia okresu zwrotu inwestycji, nie można brać tylko wyżej wymienionych parametrów, ale również cenę energii za 1 kWh, serwisowanie całej instalacji i spadek sprawności związanych z jej użytkowaniem.

Ze strony prawnej montaż ogniw fotowoltaicznych należy traktować analogicznie jak instalację kolektorów słonecznych. Montażu wolno stojących obiektów nieprzekraczających wysokości 3 metrów nie trzeba zgłaszać do odpowiednich organów. Wynika to z art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. Z art. 30 ust.1 ustawy Prawa budowlanego. Jeśli jednak obiekt ten przekroczy wysokość 3 metrów należy taką inwestycję zgłosić.

         Jeśli montaż instalacji będzie się odbywał na obiekcie budowlanym  i wiązać się będzie z przebudową  lub rozbudową nieruchomości to fakt ten należy zgłosić odpowiednim organom (sytuację tą należy zaliczyć do rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego).

Na chwilę obecną odsprzedaż energii uzyskanej z Odnawialnych Źródeł Energii reguluje ustawa z dnia 10.04.1997 Prawa Energetycznego. Rozporządzenie  nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek skupu energii pochodzącej z OŹE. Ustawa zawiera również regulację dotyczącą przyłączenia do sieci, koncesji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej. Na chwilę obecną proces ten jest bardzo długi i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Sytuacja ta powinna się zmienić  po wprowadzeniu nowej ustawy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii, nad którą aktualnie pracuje Ministerstwo Gospodarki i jak zapewnia w mediach, ustawa powinna życie  na początku następnego roku. Ministerstwo podkreśla, że fotowoltaika w Polce miała do tej pory zbyt małe wsparcie. Przewiduje się wprowadzenie ułatwień dla inwestorów mających zamiar instalować małe instalacje OŹE. Zlikwidowane mają zostać niektóre pozwolenia a procedury mają zostać uproszczone.

Dofinansowania do inwestycji związanych z OŹE można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość dopłat na OŹE waha się od 4% do 30%. Jednak warto zaznaczyć, że najczęściej niezbędnym wymogiem dla otrzymania dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu w jednym ze wskazanych przez wyżej wymienione organy banku.

Podsumowując czy inwestycja w ogniwa PV jest opłacalna?

Moim zdaniem tak, ale przed podjęciem instalacji należy dokładnie przeanalizować następujące czynniki:

  • Konfigurację całej instalacji
  • Nasłonecznienie
  • Ilości godzin nasłonecznionych
  • Szybkość zużywania się ogniwa, jakośćużytych materiałów
  • Ceny energii elektrycznej
  • Wysokość dopłat państwa i UE do projektu
  • Stan polityki promującej i wspierającej OŹE przez państwo
  • Poprawę sprawności ogniw PV
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013