Edukacja zawodowa

SZKOLENIA ZAWODOWE w Centrum Technologii Energetycznych
materiał roboczy – strona w opracowaniu

 

Podstawa formalno-prawna:

 1. Prowadzimy placówkę oświatową „Centrum Kształcenia Zawodowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość (CKZ SWP)”, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 274485. CKZ SWP – oprócz standardowych funkcji edukacyjnych, związanych z kształceniem zawodowym osób dorosłych i adaptacją ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy – realizuje szerokie działania o charakterze społecznie użytecznym, daleko wykraczającym poza standardową rolę placówki edukacyjnej. Należy zaznaczyć, że są działania non-profit, zgodnie z profilem podmiotowym naszego organu prowadzącego.
 2. Posiadamy akredytacje do prowadzenia certyfikowanych szkoleń zawodowych w obszarze technologii fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz system ISO dedykowany do szkoleń zawodowych energetyczno-budowlanych. Na tej podstawie prowadzimy Szkołę Instalatorów CTE szkolainstalatorow.pl
 3. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 – nr 759/2008 (aktualny od 9 kwietnia 2009), wystawiony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego – obejmuje usługi szkoleniowe oraz doradcze proinnowacyjne
 4. Rejestracja i wpis w BUR (Baza Usług Rozwojowych) – ogólnopolskim systemie akredytowanych dostawców usług szkoleniowych i doradczych, prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w (na podstawie zapisów rozp. Min.Rozwoju i Finansów z d.29.08.2017 w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe Dz.U. z 2017, poz. 1678) (zob. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=9448)
 5. Jednostka akredytowana przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w zakresie prowadzenia certyfikowanych szkoleń z zakresu urządzeń energetyki odnawialnej (numery akredytacji nadane przez UDT: PV – OŹE-A/26/00053/16;   PC – OŹE-A/26/00054/16 

Data akredytacji:  2016-02-05.
Akredytacja jest w trakcie odnawiania.

Czym wyróżniają się nasze szkolenia:

 1. Rozbudowaliśmy i rozwinęliśmy przez ostatnie 10 lat autorski program szkoleń zawodowych z zakresu technologii optymalizujących zużycie energii i rozwiązań generujących energię z własnych źródeł, a także technologii budownictwa niskoenergetycznego,
 2. Szkolenia i treningi zawodowe realizujemy metodami nietradycyjnymi (15 autorskich modułów; krótkie formy, zajęcia warsztatowe; blended-learning: szkoleniami stacjonarne w połączeniu ze szkoleniami zdalnymi na własnej platformie e-learningowej; własne demonstratory urządzeń i całych instalacji do prowadzenia eksperymentów przez uczestników szkoleń; interaktywne narzędzia edukacyjne, m.in.: przestrzenne modele cyfrowe do wizualizacji poszczególnych technologii; formy edukacyjne uzupełnione wizytami studyjnymi w miejscach realizacji ciekawych tematycznie powiązanych ze szkoleniem projektów – zarówno w kraju, jak i za granicą)
 3. Stworzyliśmy będący ewenementem w Polsce Ośrodek treningowy dla energetyków, elektryków i specjalistów od budownictwa. Zaprojektowaliśmy go z gronem specjalistów i praktyków z wielu dziedzin technologicznych . Wyposażyliśmy go w zaawansowaną infrastrukturę szkoleniową do szkoleń technologiczno-inżynierskich z zakresu technologii energetyczno-budowlanych; infrastruktura została stworzona z myślą o szkoleniach praktycznych i interdyscyplinarnych (do ćwiczeń wymagających łączenia umiejętności opartych na wiedzy instalatora urządzeń grzewczych, elektryka, elektronika i automatyka)   
 4. Zainwestowaliśmy we własny budynek demonstracyjno-testowo-szkoleniowy (1200m2, 12 stanowisk badawczo-testowych, wykorzystywanych również do celów szkoleniowych, reprezentujących kluczowe technologie budownictwa niskoenergetycznego, w tym: systemy wytwarzanie i dystrybucji ciepła, chłodu, energii elektrycznej, autorski elektroniczny system zarządzania energetyką obiektu BEMS z 70 licznikami energii, funkcjami zdalnego sterowania podsystemami obiektu, 3 specjalistycznie wyposażone pracownie do warsztatów z zakresu PV, pomp ciepła i systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych)
 5. Wybudowaliśmy własną badawczo-demonstracyjną instalację fotowoltaiczna, która daje niespotykane możliwości w zakresie praktycznych szkoleń zawodowych z zakresu PV i systemów skojarzonych (14 technologii PV I i II generacji, trzy stopnie pomiarowo-badawcze: pary modułów, systemy 3 kW i systemy 30 kW); nowoczesne instalacje hybrydowe (PV+turbiny wiatrowe), systemy akumulacji energii elektrycznej i ciepła, regeneracji dolnego źródła pompy ciepła
 6. Współpracujemy placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi. Od 2008 roku prowadzimy Klaster Centrum Technologii Energetycznych (obejmuje 118 przedsiębiorstw, 5 jednostek naukowo-badawcze związane z Politechniką Wrocławską oraz 3 szkoły zawodowe o profilu energetyczno-elektryczno-budowlanym); stwarza to możliwość włączenia firm w proces kształtowania nowych programów nauczania, organizacji praktyk i staży studenckich i uczniowskich i pozyskiwania talentów z rynku pracy
 7. Rozwijamy w sposób autorski innowacyjne narzędzia edukacyjne (interaktywne podręczniki, modele cyfrowe do wizualizacji i doboru technologii, platforma e-learningowa, doświadczenie w budowaniu materiałów edukacyjnych do zdalnego uczenia się)
 8. Mamy także na swoim koncie kilkanaście nietypowych projektów i programów edukacyjnych z zakresu rozwoju postaw przedsiębiorczych młodzieży, pracy w grupach i zespołach zadaniowych, w ramach koncepcji projektowania zintegrowanego budynków niskoenergetycznych z udziałem zespołów, złożonych ze studentów równych wydziałów PWr i innych uczelni wrocławskich (UP, ASP) i z włączeniem inwestorów planujących budowę domów, jako pierwszych klientów zespołów zadaniowych oraz komponentem rozwoju umiejętności narzędziowych (programy inżynierskie do projektowania) oraz coachingu dla studentów prowadzonych przez doświadczonych praktyków
 9. Wypracowaliśmy szereg innowacyjnych podejście w zakresie edukacji i komunikacji technologicznej oraz kreowania świadomości nowych technologii wśród odbiorców „nie technologicznych” przy zastosowaniu autorskich metod edukacyjno-promocyjnych (eventy popularyzujące technologie, interaktywne prezentacje z wykorzystaniem przekazu obrazującego, z włączeniem demonstratorów, strefy bezpłatnych porad technologicznych.  Oferta dotyczy m.in. technologii OŹE, technologii budynków energooszczędnych, technologii prosumenckich oraz koncepcji budynków jako ogniw inteligentnych sieci energetycznych
 10. W ramach 5 dużych projektów, zrealizowanych w okresie 2013-2017, zorganizowaliśmy zakrojone na szeroką skalę cykle imprez szkoleniowo-promocyjnych, służących kreowaniu świadomości potrzeby stosowania innowacyjnych technologii ekoenergetycznych oraz upowszechnieniu wiedzy na ich temat wśród odbiorców końcowych (inwestorów zainteresowanych budową nowych domów energooszczędnych oraz modernizacja istniejących do standardu energooszczędnego), studentów, architektów, inżynierów i przedstawicieli mediów.

Więcej na stronach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych:
www.cte.fea.pl
oraz 
Szkoły Instalatorów CTE
www.szkolainstalatorow.pl

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013