Czym jest Centrum Technologii Energetycznych

CTE to projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i innowacji.  Pozostajemy jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu.

- Dobry adres dla firm i inwestorów, zainteresowanych obniżaniem zużycia energii i wykorzystaniem OŹE.

CTE to liczący 1.200m2 obiekt badawczo-rozwojowy z funkcjami demonstracyjnymi, wybudowany w 2012 roku w Świdnicy (40 km od Wrocławia). To swoiste zielone laboratorium, w którym w rzeczywistych warunkach funkcjonującego i użytkowanego budynku, testowanych jest 11 różnych technologii generacji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz technologii budownictwa niskoenergetycznego. Celem testów jest dostarczenie inwestorom oraz przedsiębiorstwom obiektywnej i zweryfikowanej wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze urządzeń i rozwiązań, pozwalających w sposób racjonalny energię oszczędzać, a także wytwarzać  ją z własnych, lokalnie dostępnych  źródeł.   

- Budynek-elektrociepłownia,czyli pokaz działania nowoczesnych technologii energetycznych w praktyce

zainstalowane w budynku CTE urządzenia to m.in.: panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, system regeneracji dolnego źródła pompy ciepła, kocioł biomasowy, gruntowy wymiennik ciepła, 3 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z wysokosprawnym odzyskiem ciepła, 2 niezależne systemy dystrybucji ciepła i chłodu.

- Ilustracja budownictwa i projektowania niskoenergetycznego

CTE to wizytówka racjonalnego ekonomicznie budownictwa energooszczędnego i projektowania zintegrowanego. Zapotrzebowanie na energię użytkowa budynku CTE wynosi 37 KWh/m2/rok (dwukrotnie mniej niż przewidują nowe, mające obowiązywać od 2014 roku warunki techniczne). Jest to wynik nie tylko doboru materiałów i urządzeń,w tym systemu docieplenia czy radykalnie energooszczędnych okien. To także efekt doświadczeń gromadzonych przez wiele lat, wykorzystania elementów projektowania pasywnego, włączenia od początku do zespołu projektowego nie tylko architektów, ale także instalatorów, energetyków, automatyków, fizyków budowli i wykonawców budowlanych oraz niezwykle wymagającego poligonu wykonawczego, na którym poradzili sobie tylko wykonawcy o najwyższych standardach jakościowych.

- Energia pod kontrolą, czyli BEMS

Building Energy Management System (BEMS) to zaawansowany, elektroniczny system  zarządzania energią i instalacjami budynku, będący autorskim rozwiązaniem grupy energetyków, informatyków i automatyków pracujących na rzecz CTE. BEMS stanowi krwiobieg informacyjny budynku CTE i pozwala w nim sterować pracą urządzeń i technologii energetycznych, a także dobierać optymalne ich konfiguracje oraz parametry pracy, adekwatnie do warunków pogodowych, preferowanego komfortu termicznego i jakości powietrza, w ramach stref o różnym przeznaczeniu (sale szkoleniowe i konferencyjne, pomieszczenia ekspozycyjne, biurowe, techniczne, socjalne). BEMS w budynku CTE to nie tylko urządzenia i sterowanie nimi, ale także 32 km kabli oraz 78 liczników energii przesyłających informacje niezbędne do oceny sprawności i ekonomiki instalacji energetycznych oraz algorytmów ich pracy.  

- Badania i rozwój technologii energetycznych

Skala wyzwań związanych z projektowaniem eksperymentalnego budynku CTE  oraz optymalizacja pracy systemu energetycznego CTE, skłoniła do współpracy grupę 15 naukowców z Politechniki Wrocławskiej, reprezentujących tak różne wydziały, jak inżynieria środowiska, architektura, budownictwo, energetyka elektronika i fotonika. Na bazie CTE prowadzone są nowatorskie prace badawcze. M.in. nad prototypem autonomicznego systemu energetycznego dla budynku, wykorzystującego międzysezonową akumulację ciepła solarnego uzyskiwanego z wysokotemperaturowego kolektora parabolicznego. Trwają też badania nad regeneracją dolnego źródła pompy ciepła (3 odwierty pompna sondach regenerowane w okresach letnich ciepłem odpadowym). Innowacyjny charakter projektu CTE i skala wyzwań badawczo-rozwojowych już na etapie projektowania i wykonawstwa przyniósł plon w postaci rozpoczęcia 2 przewodów habilitacyjnych i 4 prac doktorskich.   

- Klaster CTE, czyli miejsce spotkań nauki i przemysłu

Infrastruktura badawczo-rozwojowa CTE w pierwszej kolejności służy grupie współpracujących firm oraz jednostek B+R, skupionych w ramach Klastra CTE.

Klaster powstał w 2009 roku i ma charakter otwarty. W jego skład wchodzi ponad
70 podmiotów (stan na koniec grudnia 2014 roku). Reprezentują one zarówno uczelnie (4 wydziały Politechniki Wrocławskiej), jak i przedsiębiorstwa (pracownie architektoniczne, dostawcy technologii OŹE, producenci energooszczędnych materiałów budowlanych, instalatorzy i projektanci,deweloperzy). W ramach klastra działają dwie grupy projektowo-wykonawcze. Jedna z nich jest skupiona na budynkach energooszczędnych, a druga na instalacjach mikrogeneracyjnych OŹE oraz większych systemach solarnych.

- Transfer technologii i komercjalizacja

W ramach CTE funkcjonuje także Centrum Transferu Technologii, liczący 8 osób. To grupa inżynierów i konsultantów, aktywnie poszukująca nowatorskich sposobów wprowadzania technologii na rynek, na przykład poprzez budowę dedykowanych platform internetowych, które służą promocji firm z Klastra CTE,promocji technologii oraz wspólnie wypracowanych rozwiązań modelowych budynków niskoenergetycznych. Innym działaniem są misje, wizyty studyjne oraz udział w targach (zorganizowano ich do tej pory łącznie 12, w tym do Austrii, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii). Zespół CTT także pomaga inwestorom i przedsiębiorstwom w pozyskaniu finansowania na wdrażanie innowacyjnych technologii. CTT uczestniczy również w realizacji zaawansowanych usług proinnowacyjnych (audyty technologiczne przedsiębiorstw, usługi transferu technologii, komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w jednostkach naukowo-badawczych, formułowanie koncepcji zintegrowanych projektów technologicznych od pomysłu poprzez biznes plan, pozyskanie finansowania aż do wdrożenia rynkowego, ocena czystości patentowej, ocena potencjału rynkowego dla nowych technologii, aktywne metody promocji innowacji)

- Operator i mózg koordynujący działania CTE

Jest nim Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. (SWP)  to wyspecjalizowana pozarządowa organizacja ekspercka o profilu projektowym i ogólnopolskim zasięgu. Jej korzenie sięgają 1992 roku. Jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, funkcjonujących w oparciu o swój etatowy zespół ekspertów. Dziś zatrudnia 22 konsultantów. SWP pełni rolę brokera innowacji i technologii, wspomaga rozwój przedsiębiorczości i rozwój regionalny poprzez specjalistyczne i zaawansowane usługi szkoleniowe i doradcze oraz projekty badawczo-rozwojowe, związane nie tylko z transferem technologii, ale również kreujące innowację społeczno-gospodarczą. Przykładem jest model autonomicznych regionów energetycznego (ARE). Jest to autorska koncepcja SWP budowy niezależności energetycznej w układzie przestrzennym – na poziomie pojedynczych budynków, osiedli i całych gmin z zestawem dobranych technologii, działań organizacyjno-operatorskich, skojarzonych z inżynierią finansową oraz modelem klastrowym włączającym do współpracy w kopoperujących grupach przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe oraz lokalne społeczności. Szczególną kompetencją SWP, sięgającą jeszcze połowy lat 90-tych, jest tworzenie klastrów i grup kooperacyjnych jako narzędzia do realizacji złożonych projektów.

- Miejsce na Twoją technologię

Prowadzimy całoroczną ekspozycję produktów i usług w przestrzeni  wystawienniczej CTE wraz z obsługą informacyjno-doradczą.

- Twoje biuro w terenie

Udostępniamy pomieszczenia biurowe dzięki czemu mogą Państwo stworzyć u nas swój oddział terenowy, jak również pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe wraz z pełną obsługą.

- Projekty dofinansowane przez UE

Pomagamy firmom i samorządom w uzyskaniu finansowania zewnętrznego jak i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dzięki 20-to letniemu doświadczeniu 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013