Znajdź źródło finansowania! > NFOŚiGW podstawy

NFOŚiGW podstawy

Decydując się na realizację projektu indywidualnego bądź też biznesowego związanego z wykorzystaniem szeroko pojętych Odnawialnych Źródeł Energii zwracamy uwagę na takie parametry jak stopa zwrotu kosztów, wytrzymałość instalacji, wydajność a także cena. Niestety polski rynek nie należy do najatrakcyjniejszych, mając na uwadze uśrednione krajowe zarobki. Na szczęście, istnieje możliwość otrzymania dofinansowań do poszczególnych projektów.

Jedną z instytucji, która została utworzona w celu wsparcia „zielonych inwestycji” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z szacunkami do 2012 roku NFOŚIGW  rozdysponował już około dwa i pół miliarda złotych na wskazane powyżej cele. Poza programami finansowanymi z środków krajowych NFOŚIGW obsługuje także środki unijne (zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) oraz tak zwane fundusze norweskie. Programy realizowane przez NFOŚIGW podzielić można w następujący sposób:

 nfosigw.gov.pl

Przed dokładnym opisem programów realizowanych przez NFOŚIGW warto przybliżyć charakterystykę tego podmiotu oraz przytoczyć podstawy prawne dla jego funkcjonowania.

 

            NFOŚiGW jest instytucją państwową, której statutowym celem jest realizacja Polityki Ekologicznej Państwa, działa w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Realizuje zadania takie jak:

 • podwyższanie krajowych standardów do wymogów stawianych przez Wspólnotę Europejską
 • zagwarantowanie takiej ochrony środowiska i naturalnych zasobów by mogły służyć także przyszłym pokoleniom

 

            NFOŚiGW jako państwowy fundusz celowy posiada osobowość prawną, struktura organizacyjna Funduszu przedstawia się następująco:

 • Fundusz Centralny,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

            W ramach gospodarki finansowej wojewódzki oraz narodowy fundusz pokrywa wydatki na realizowane zadania z pozyskanych środków i środków własnych. Fundusze Gminne i Powiatowe otrzymują środki na swoją działalność z funduszy wojewódzkich. Przy realizacji celów Fundusze niższych szczebli są wspierane przez NFOŚiGW.

Warto zwrócić uwagę z skąd pochodzą środki , którymi gospodaruje NFOŚiGW, pochodzą one z:

 • opłat produktowych
 • administracyjnych kar pieniężnych
 • kwot pieniężnych odpowiadających wysokości szkód
 • opłat za korzystanie ze środowiska
 • z tytułu emisji obligacji własnych
 • z opłat naliczanych na podstawie ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • z opłat naliczanych na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze
 • wpłat dobrowolnych, darowizn, zapisów
 • inne
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013