Charakterystyka badania szczelności metodą Blower Door

Każdy budynek energooszczędny powinien być nie tylko dobrze izolowany, ale także powinien mieć szczelne przegrody zewnętrzne. Szczelność budynku jest bardzo istotna z punktu widzenia zmniejszenia strat cennego ciepła, a co za tym idzie ograniczenia zapotrzebowania na ciepło i chłód. Tym samym koszty ogrzewania i chłodzenia ulegną zmniejszeniu. 

Testy szczelności metodą Blower-Door (zwana także metodą Flow-Vent) służą do oceny powietrznej szczelności budynku. Metoda opiera się na wytworzeniu odpowiedniej różnicy ciśnień, dzięki czemu można wykryć nieszczelności w obudowie budynku oraz wyznaczyć współczynnik wymiany powietrza.

Pomiar szczelności metodą Blower Door wymaga wyznaczenia parametrów powierzchni oraz kubatury budynku.

Kubaturę wewnętrzną budynku V [m3], pole obudowy budynku AE [m²] oraz pole powierzchni podłóg AF [m²] obliczamy na podstawie posiadanej dokumentacji architektonicznej, bądź na podstawie własnych pomiarów. Wyznaczone wartości będą niezbędne do wyznaczenia współczynnika infiltracji n50 oraz przecieku powietrza w50 i przepuszczalności powietrza q50. Dokładność wyznaczonych współczynników zależy od precyzyjnego obliczenia kubatury i powierzchni.

Przygotowanie budynku do pomiarów

Pomiar szczelności budynku metodą Blower Door wymaga odpowiedniego przygotowania budynku. Norma PN-EN ISO 13829-2002 opisuje dwie metody badań szczelności:

– pierwsza metoda dotyczy budynków użytkowych, których stan obudowy odpowiada stanowi podczas okresu, w którym są eksploatowane instalacje ogrzewania bądź klimatyzacji. Wszystkie wykonane otwory (okna, drzwi, otwory przewodów kominowych, otwory wentylacji naturalnej) powinny być zamknięte lub zaślepione ( np. w przypadku nawiewników i wywiewników instalacji wentylacji i klimatyzacji). Urządzenia grzewcze z doprowadzaniem powietrza wewnętrznego powinny być wyłączone. Syfony przy odpływach do kanalizacji zalane wodą lub zatkane. Drzwi wewnętrzne powinny być otwarte. Oczywiście nie należy wykonywać żadnych dodatkowych czynności mających na celu poprawę szczelności budynku.

– druga metoda dotyczy badania obudowy budynku, wszystkie otwory tak jak w pierwszej metodzie powinny być zaślepione, ponadto zaślepione powinny być również wszystkie otwory nastawne.

Pomiar metodą Blower-Door

Pomiar przeprowadzany jest za pomocą dmuchawy. Do budynku tłoczy się strumień powietrza lub odsysa się powietrze z budynku. Dzięki obecności regulowanej prędkości obrotowej w dmuchawie utrzymuje się różnicę ciśnienia pomiędzy wnętrzem a otoczeniem rzędu 50 Pa. Dmuchawa instalowana jest w otworze okiennym lub drzwiowym za pomocą regulowanej metalowej ramy osłoniętej dodatkowo nieprzepuszczalną plandeką. Nazwa metody pochodzi właśnie od pomiaru w drzwiach ( ang. Blower –Door=dmuchawa-drzwi). Okno lub drzwi, do których mocowane jest urządzenie pomiarowe, nie jest w tym pomiarze uwzględnione.

 muratordom.pl

Instrumenty mierzą różnicę ciśnienia wytwarzaną przez dmuchawę, a także ilość tłoczonego powietrza. Dmuchawa tłoczy na zewnątrz taką ilość powietrza, jaka napływa do budynku poprzez istniejące nieszczelności. Zmierzony strumień powietrza należy podzielić przez objętość budynku. Otrzymana wartość to współczynnik wymiany powietrza n50, można go porównać z normami oraz innymi budynkami. W „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, określono wymagania, co do maksymalnych, dopuszczalnych wartości współczynnika n50.

Wartości graniczne współczynnika przepuszczalności n50:

– budynki z wentylacją grawitacyjną n50≤ 3 h-1

– budynki z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1

– budynki pasywne n50 ≤0,6 h-1

Lokalizowanie nieszczelności

Na podstawie wytworzonego ciśnienia przez wszystkie nieszczelności w budynku występuje intensywna infiltracja chłodniejszego powietrza z zewnątrz. Miejsca infiltracji są dobrze widoczne dzięki kamerze termowizyjnej. Dzięki temu można wykryć nieszczelne miejsca i podjąć działania mające na celu ich wyeliminowanie.

 

  

 gorka.poznan.pl  muratordom.pl

Podsumowanie:

– wysoki poziom nieszczelności powietrznej budynków jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, przez co powstają duże straty ciepła w okresie grzewczym,

– w okresie letnim, nieszczelność budynku jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na chłód (przenikanie do wnętrza budynku ciepłego powietrza i „ucieczka” powietrza schłodzonego),

– dobra szczelność budynku gwarantuje niskie zapotrzebowanie na ciepło i chłód.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013