pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

A) Deal data files resemble ledgers in the a handbook AIS

A) Deal data files resemble ledgers in the a handbook AIS

Answer:Web page Ref: 92Objective: Studying Mission 3Difficulty : EasyAACSB: Analytical

4) Which statement holds true from file solutions? B) Several master data files create problems with research surface. C) Deal files are long lasting. D) Individual suggestions should never be deleted for the a king document. Answer:Webpage Ref: 88Objective: Discovering Objective 1Difficulty : EasyAACSB: Analytical

D) interior top

5) New ________ acts as a screen involving the database while the various app applications.A) investigation warehouseB) databases administratorC) databases government systemD) databases systemAnswer:Webpage Ref: 88Objective: Learning Objective 3Difficulty : EasyAACSB: Analytical

6) The blend of one’s database, the new DBMS, as well as the app apps one access the fresh database through the DBMS is known as theA) study warehouse.B) database administrator.C) database system.D) database movie director.Answer:Web page Ref: 88Objective: Learning Objective 3Difficulty : EasyAACSB: Analytic

7) Anyone responsible for the fresh databases ‘s the A beneficial) data planner.B) databases manager.C) databases manager.D) databases master.Answer:Webpage Ref: 88Objective: Understanding Goal 3Difficulty : EasyAACSB: Analytical

8) All the following the was great things about the brand new databases strategy except:A) Studies combination and you can sharingB) Decentralized management of dataC) Limited investigation redundancyD) Cross-functional research and you may reportingAnswer:Web page Ref: 89Objective: Reading Purpose 1Difficulty : EasyAACSB: Analytic

9) The fresh new bodily view of a databases system means A) how a user or designer conceptually organizes and you can understands the data. B) how the DBMS accesses investigation for a specific app program. C) how and where the study is individually arranged and stored. D) how grasp data files store studies opinions utilized by multiple software program. Answer:Page Ref: 90Objective: Learning Goal 2Difficulty : ModerateAACSB: Analytic

10) The brand new ________ covers the link between your ways data is actually privately kept and you may for every single user’s analytical view of one to research.A) study warehouseB) analysis dictionaryC) databases government (DBMS) softwareD) schemaAnswer:Page Ref: 90Objective: Understanding Purpose 3Difficulty : EasyAACSB: Analytic

11) The newest analytical design of a database was explained of the Good) investigation dictionary. B) outline. C) database administration system. Answer:Page Ref: 90Objective: Reading Mission 3Difficulty : EasyAACSB: Analytic

12) The fresh new outline giving an organization-broad view of the entire databases is known as theA) external-top outline. B) https://datingranking.net/de/android-de/ internal-level outline. C) conceptual-top schema. D) analytical view of the newest database. Answer:Webpage Ref: 90Objective: Learning Mission 3Difficulty : EasyAACSB: Analytic

13) A collection of individual member views of your databases is called the fresh Good) conceptual-top schema. B) internal-height outline. C) external-height outline. D) meta-schema. Answer:Web page Ref: 90Objective: Understanding Objective 3Difficulty : EasyAACSB: Analytical

14) A decreased-height look at this new database you to relates to how the research are actually held and you can accessed is the A beneficial) conceptual-height outline. B) subschema. C) internal-height outline.D) external-peak schema. Answer:Webpage Ref: 90Objective: Studying Objective 3Difficulty : EasyAACSB: Analytic

15) Number visuals, meanings, addresses, and indexes could well be held on ________ level outline. A) exterior B) abstract C) internal D) metaAnswer:Page Ref: 90Objective: Studying Objective 3Difficulty : EasyAACSB: Analytical

16) The newest ________ contains facts about the dwelling of one’s databases.A) data definition languageB) investigation dictionaryC) investigation warehouseD) database management system

17) And this of one’s pursuing the wouldn’t be utilized in a data dictionary admission having a data product? A) details containing a specific research goods B) real location of the studies C) way to obtain the information and knowledge items D) job method of Address:Webpage Ref: 93Objective: Reading Objective 3Difficulty : ModerateAACSB: Analytical

18) The data dictionary always try was able A) instantly because of the DBMS. B) because of the database manager. C) of the database coders. D) because of the finest management.

19) Reports introduced by using the studies dictionary can include all following the but a list of Good) applications in which a document items can be used. B) synonyms into the investigation belongings in a particular document. C) outputs in which a document ability is utilized. D) new schemas utilized in a database. Answer:Web page Ref: 92Objective: Training Goal 3Difficulty : ModerateAACSB: Analytical


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013