Transfer technologii budownictwa niskoenergetycznego w praktyce

W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z firmą BAT, największą w Polsce północnej siecią dystrybuującą materiały budowlane.

BAT posiada 14 oddziałów. Jest też największym w kraju partnerem Polskich Składów Budowlanych PSB. W wyniku obustronnych ustaleń, Centrum Technologii Energetycznych sformułowało i uruchomiło program biznesowy, którego celem jest rozszerzenie działalności pomorskiego dystrybutora o segment materiałów i instalacji dla budownictwa niskoenergetycznego. Punktem wyjścia dla tego programu jest zestaw specjalnie opracowanych w CTE projektów domów energooszczędnych, do których eksperci CTE przygotują specyfikacje materiałowo-instalacyjne. Częścią programu jest również program rozwoju kompetencji firm wykonawczych i instalatorskich, współpracujących z BAT-em i dostrzegających korzyści biznesowe nowego segmentu rynku. W grudniu przeprowadziliśmy cykl szkoleń na temat technologii budynków energooszczędnych, materiałów i instalacji, technologii OŹE oraz ich opłacalności i źródeł finansowania. Wzięło w nich udział blisko 60 osób podzielonych na 3 grupy. Oprócz doradców budowlanych z BAT-a, wśród uczestników znalazło się 24 właścicieli firm wykonawczych. W chwili obecnej rozpoczęły się prace doradcze prowadzone przez ekspertów CTE, związane z audytami budowlano-energetycznymi w BAT i firmach z nim współpracujących pod kątem wdrożenia działań objętych programem biznesowym, w tym rozwojem partnerskiej sieci wykonawczo-instalacyjnej.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013