Uprawnienia SEP/SPE

Aktualne terminy znajdziecie na stronie www.szkolainstalatorow.pl

Możliwość odnowienia lub uzyskania  po raz pierwszyuprawnień E1, D1, E2, D2, E3, D3.

Program szkoleń:
9.00-11.00 – Szkolenie i egzamin G1 (uprawnienia elektryczne)
11.30-13.30 – Szkolenie i egzamin G3 (uprawnienia gazowe)
14.00 – 16.00 – Szkolenie i egzamin G2 (uprawnienia grzewczo-wentylacyjne)

Koszt szkolenia przygotowującego do egzaminów każdej grupie 200 zł. Koszt egzaminu 185 zł.
W każdej grupie można zdawać 1-2 egzaminów na uprawnienia eksploatacji (E) lub dozoru (D). Zakres uprawnień uzgadniany z komisją egzaminacyjną na podstawie wniosków wypełnionych przez kandydata podczas szkolenia.

Można wziąć udział maksymalnie w 3 szkoleniach (3×200,- zł) i 6 egzaminach (6 x 185,- zł)-łączny koszt 1.710,- zł. Minimalnie można odbyć 1 szkolenie + 1 egzamin (łącznie 385,-zł). Możliwa dowolna kombinacja szkoleń i egzaminów.
Przykład. Szkolenie w grupie 1 i egzamin E1, szkolenie w grupie 2 i egzamin D2, szkolenie w grupie 3 i egzaminy E3 i D3 – koszt 3×200+4×185=1.340,- zł

Opłata na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

 

ZAKRES WYDAWANYCH UPRAWNIEŃ
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
w zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013